Valgprogram, 2018-2022

Forord

Dette valgprogram er udarbejdet af kandidaterne for Venstre Lolland ved KV21. Bestyrelsen, den nuværende byrådsgruppe, samt medlemmer af partiforeningen der har ønsket at deltage. 

Dette er vores retning med pejlemærker. Det er vores tanker og idéer. Og man kan foreslå noget andet til det hele. Noget er langsigtet andet kunne ændres i morgen. Vi ved at der ikke er én sandhed. Vi ved det kræver 13 stemmer for at få flertal i byrådet og derved vores tanker og ideer realiseret. Vi ved at bølgerne kan gå højt på de sociale medier, og at netop disse platforme er fyldt med tanker, ideer, erfaringer og viden.

Vi vil gerne debattere, på alle platforme, men kun i en ordentlig tone. Som kandidater til et byråd vil vi gerne argumentere, men ikke forsvare os. Vi er i valgkamp på holdninger, ikke i krig. Vi ønsker at se fremad, men vi tager afsæt i de historiske beslutninger og erfaringer. Selv de beslutninger vi kunne ønske os var anderledes, kan vi lære rigtig meget af. 

Vores plan er langsigtet, og der vil komme justeringer efterhånden som vi får talt med endnu flere mennesker der har deres gang i kommunen. Vi vil lytte og suge viden til os. Udviklingen af et nyt Lolland skabes ikke af de få. Det skabes af mange, hvor fællesskabet, friheden og frisindet er de bærende elementer for os.

#ViGørDetSammen

Dråben i havet

I Venstre Lolland har vi en drøm om et nyt Lolland – et Lolland i balance. Vi ønsker at forandre vores kommune for at føre Lolland ind i en positiv spiral mod vækst og udvikling. Vores byrådspolitikere, -kandidater, bestyrelse og medlemmer sprudler af idéer til at skabe denne forandring.

En idé kan ikke stå alene, for så er den blot en dråbe i havet. Mange idéer kan skabe et hav med strømme. Derfor har Venstre Lolland et samlet partiprogram, hvor vi skaber sammenhæng og synergi mellem vores mål og idéer, og som vi efter valget kan føre ud i livet.

Lad os samle vores idéer!

Lad os skabe et fundament af frihed, frisind og fællesskab for Lolland Kommune!

Lad os gøre det sammen!

Dråben, der fik bægeret til at flyde over

Lolland Kommune har et uforløst potentiale. Politiske ledere tvinges til at stå med hatten i hånden på Christiansborg og søger udligningskroner. Dette er helt urimeligt. Kræfterne skal bruges til at tage initiativ og derved til at skabe vores egen fremtid. Det kræver at vi har nogle andre rammebetingelser fra national side. 

Vi har et særligt kulturelt fundament, og det skal vi bygge vores udvikling og vækst på i de kommende fem år, men det kræver at der ikke spændes ben for os. Vi kan meget lokalt, når vi gør det sammen, men Lolland hverken kan eller skal løse et håbløst forældet udligningssystem.

I Venstre Lolland ser vi en sammenhæng på tværs af politikområder. 

Den sammenhæng er Lollands styrke.

Vi skaber en bedre verden ved at gå fra tanke til handling.Ved at have stærke iværksættere, store og små virksomheder, selvstændige, medarbejdere og driftige borgere. Ideer er der nok af. På Lolland er vi dem, der gør de gode ideer og tanker til virkelighed. Det kræver både nogle med et CVR-nummer, nogle der er ansatte samt ældre og yngre, der engagerer sig i samfundet.Lolland skal være stedet, hvor man vil bo, hvis man ønsker at være driftig og vil have plads til familien og det gode liv. Vi vil skabe job for begge ægtefæller, gode skoler med et aktivt børne- og ungeliv samt et mangfoldigt kultur- og fritidsliv. Man skal kunne se sig selv eller sine forældre blive gamle på Lolland, og derfor skal vi værne om det gode ældreliv, også der med plads til det frie valg.  Vi vil sikre en kommune der fremmer det stærke initiativ.  

Hvis Lolland skal i balance, skal vi som lokalpolitikere arbejde for det der gavner Lolland og vores borgere. Derefter vil vi gerne hjælpe resten af Danmark. Politik kræver sammenhæng. I Venstre Lolland vil vi gå ad vejen mod vækst og udvikling og vi går gerne forrest.

Sådan skal vi samarbejde på Lolland

 • Vi skal se muligheder før begrænsninger.
 • Vi vil tænke i ressourcer frem for udfordringer.
 • Vi skal gå ad vækstvejen, vi skal mod udvikling frem for afvikling.
 • Vi skal søge fællesskaber/samarbejder og bryde søjletænkningen.
 • Vi skal sikre en udvikling med plads til borgerinitiativer. 
 • Kort sagt, vi arbejder for at understøtte borgernes samfundsglæde og ikke for at fodre et bureaukratisk, stift system.

 

Syv politikområder der gror på fundamentet af vores stærke kultur

 • Vi vil skabe et erhvervsliv, der vokser ud af iværksætteri, styrker de etablerede virksomheder, udvikler dygtigt håndværk samt kloge og kreative hoveder.
 • Vi skal styrke vores uddannelsesliv fra børne- til voksenhøjde. Visionen om livslang læring bringer vi til virkelighed gennem tolerance, mangfoldighed og alles værd. 
 • Vi skal give Lollands seniorer og ældre et trygt og sikkert liv, hvor vi støtter dem i respekt for det, de har givet til vores samfund gennem generationer.
 • Vi skal arbejde for et Lolland i balance, hvor folkesundhed samt fritids- og kulturliv spiller sammen og skaber sunde og dynamiske fællesskaber.
 • Vi skal skabe en bæredygtig udvikling, hvor den grønne omstilling er drivkraft og hvor der er balance mellem økonomi og løsninger.
 • Vi tør arbejde for en progressiv bosætning med afsæt i sammenholdet, jobskabelse, livet i balance og naturen, og det skal ske for hele Lolland og øerne.
 • Vi arbejder for at udvikle de potentialer, der allerede er i befolkningen. Kommunen skal skabe rammerne, så borgerne kan sikre væksten.

1.   Lollands borgere og erhvervsliv skal være i vækst

– goddag, hvad kan vi gøre for dig?

Mål: Venstre Lolland vil styrke det lokale erhvervsliv, både for store og små virksomheder, for produktion og service, så der bliver skabt flere lokale job i dialog med borgerne. 

Hvordan?

 • Frontpersonalet skal have virksomheder og borgere i centrum ved mødet med kommunen.
 • Styrket faglighed og kapacitet i bygge- og miljøsagsbehandlingen. Indgå i faglige ERFA-grupper.
 • Alle henvendelser skal mødes med venlighed, forståelse og en seriøs tilgang. 
 • Vi vil arbejde for at Lolland bliver Danmarks venligste kommune.
 • Lolland skal være Danmarks iværksætterkommune, med plads til start-ups og iværksættermiljø. 
 • Samarbejde mellem produktionsvirksomheder, erhvervsuddannelser og universiteter.
 • Venstre vil måle på kundetilfredshed blandt virksomheder og borgere ved det fysiske møde og mødet i telefonen.
 • Vi vil arbejde for at Planklagenævnet bliver arbejdsløst.
 • Vores arbejdsmarked skal udvikles så virksomhederne ikke mangler medarbejdere.
 • Vi skal fremme erhvervsudviklingen og ikke søge begrænsningerne.
 • Flere attraktive områder til industri- og boligbyggeri.
 • Der skal etableres en hotline, hvor virksomheder, der møder en langsom sagsbehandling, hurtigt kan rette henvendelse (Hønemor for virksomheder, så det der ikke virker i det kommunale system hurtigt bliver smidiggjort).

2.   Lollands uddannelsesliv med fokus på livslang læring

Mål: Venstre Lolland vil styrke uddannelser fra børne- til voksenhøjde ud fra en vision om livslang læring med tolerance, mangfoldighed og alles værd.  

Hvordan?

 • Det frie valg skal være tilstede fra det lille barn kommer i vuggestue eller dagpleje og til den unge afslutter sit uddannelsesforløb.
 • Vi vil sikre at inklusionen sker i balance – der skal være plads til forskellighed.
 • Folkeskolen skal være værd at vælge – privatskolerne som samarbejdspartnere.
 • Fra 7. til 10. klasse skal alle elever tilbydes 2 ugers erhvervspraktik.
 • Vi ønsker fokus på fødevarer i Folkeskolen. Vi har en udfordring med overvægt og den starter tidligt. Lad os styrke hjemmekundskab og børns relation til rigtig mad.
 • Folkeskolen skal have erhvervsvejledere og mentorer der har direkte tilknytning til erhvervslivet.
 • Tillid skal vises og handlekraft skal gives til den enkelte skole.
 • Specialskolerne skal ses som fyrtårn og udvikles som sådan.
 • Der skal vises frihed og respekt for alle fra skolebestyrelser til ledelsen, lærerne og til børnene. Skolebestyrelserne skal have reel indflydelse og ansvar.
 • Vi ønsker en folkeskole med øget fokus på faglighed, lærerne skal være uddannede i stedet for vikarer.
 • De unge skal have mere indflydelse via elevråd og ungeråd. 

3.   Sikkerhed og tryghed for Lollands seniorer og ældre

Mål: Venstre Lolland vil gøre det attraktivt at være ældre i vores kommune med en mangfoldighed af tilbud og boligformer, der passer til den ældres eget ønske.Vi ønsker en kulturændring og et lokalt omsorgsmanifest, der efterleves i hverdagen.

Hvordan?

 • Der skal etableres bestyrelser på de kommunale ældrecentre, som vi kender det fra folkeskolerne.
 • Personalet skal have frihed under ansvar. De skal via deres faglighed have mulighed for at vurdere i situationen. 
 • Mere indhold samt omsorg og mindre dokumentation.
 • Der skal rekrutteres medarbejdere, der sætter mennesket i fokus.
 • Der skal etableres ERFA-netværk for plejehjemsbestyrelser og personaler – hvordan lærer vi af hinanden.
 • Det skal være attraktivt at være frivillig på de kommunale plejecentre (Som vi ser det på Hospice).
 • Borgerne på ældrecentre skal have mulighed for at deltage i hverdagens aktiviteter.
 • Udlicitering af flere plejecentre til selvejende institutioner.
 • Det skal undersøges om der er grundlag for et friplejehjem i Lolland Kommune.
 • Nye fællesskaber skal undersøges. Kan borgere i eget hjem fx spise med på et ældrecenter?
 • Senior- og ældrevenlige boliger skal etableres i vores handelsbyer.
 • Vi vil arbejde for at få flere aktive ældre ud i sportsklubber og som frivillige i det lokale foreningsliv.
 • Vi vil skabe flere aktiviteter og fritidstilbud for de ældre. Gerne på tværs af aldersgrupper.

4.   Lolland i balance

Mål: Venstre Lolland vil øge folkesundheden gennem et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, der binder os sammen som borgere i et fællesskab og skaber rammen om et rigt hverdagsliv. 

Hvordan?

 • Vi vil understøtte at veteraner får den nødvendige hjælp til at være en del af samfundet ud fra en professionel viden og ud fra den enkeltes behov.
 • Vi vil starte initiativet ”kultur og fritid på recept”. At være medlem af en forening kan give borgerne et mere aktivt liv og dermed være en fordel for den lokale folkesundhed.
 • Vi skal skabe bedre vilkår for vores foreninger, så det bliver sjovere at være medlem og/eller at påtage sig en administrativ funktion.
 • Vi vil fortsat arbejde for at eliteidræt har gode betingelser i Lolland Kommune.
 • Vi vil støtte vores kulturliv, herunder lokale museer, teater- og musikforestillinger så de løbende udvikler sig i takt med samfundsudviklingen.
 • Vi vil skabe rum med udfoldelsesmuligheder i naturen og selvorganiseret idræt. 
 • Vi vil sikre, at det er let at tilegne sig viden og dannes som et helt menneske, ikke mindst via vores biblioteker og musikskolen.
 • Vi ønsker at motivere flere til at blive frivillige, særligt de ældre og dem der står uden for arbejdsmarkedet.

5.   Lolland i grøn bæredygtig udvikling

Mål: Vi ønsker at fokusere på de udviklingsmuligheder Lolland har og løsningen af udfordringerne. 

Hvordan?

 • Vi vil være garanter for, at der bliver bragt balance i den grønne omstilling, så den bliver til gavn for de lokale virksomheder frem for at ses som en byrde. Overskudsstrøm skal omsættes til Power-to-X, fx brint.
 • Fremtidige vindmøller skal være koblet direkte til et lokalt forbrug der skaber lokale job i fabrikker eller processer.
 • Vi ønsker en oprydning i vindmøllelandskabet så der i fremtiden fjernes 2 udtjente møller når 1 ny sættes op. 
 • Der skal udarbejdes en plan for de ældre vindmøller i kommunen. Hvilke kan med fordel opdateres (repowering).
 • Vi ønsker at der fokuseres på vedvarende energi på tage og facader i forbindelse med lokalplaner i industriområder. 
 • Vi ønsker at starte en borgerinvolvering omkring hvordan vi kan nedsætte et §17 stk 4 udvalg, med deltagelse af borgere, administration og relevante videnspersoner. Udvalget skal undersøge hvordan borgerinvolvering kan sikres ved opsætning af vedvarende energianlæg, fx med mulighed for lokalt ejerskab.
 • Afskærmning af solcellemarker skal hele tiden udvikles og det samme skal ske for arealanvendelse mellem solcellerne. Højværdiafgrøder ønskes afklaret.
 • Vi vil skabe klima- og højvandssikring for vores kystsamfund og landsbyer langs havnene.
 • Vi vil prioritere den grønne omstilling med ladestationer til elbiler og elcykler i vores handelsbyer. 

6.   Progressiv bosætning på Lolland

Mål: Bosætning er et mål, men det er ikke et mål i sig selv. Det er en effekt, der opstår, når borgere får øje på mulighederne i Lolland Kommune: Folk flytter til Lolland og øerne, når de andre politikområder spiller sammen.

Hvordan?

 • En aktiv erhvervspolitik, som skaber lokale arbejdspladser, og en infrastruktur, der gør det attraktivt at placere sin virksomhed i Lolland Kommune.
 • At styrke den lokale turistbranche for at skabe unikke oplevelser og gøre turister til ambassadører.
 • Et godt unge- og børneliv med fokus på faglighed i folkeskolen og udfoldelsesmulighederne i det lokale foreningsliv.
 • Have fokus på det nye internationale segment af medarbejdere og præsentere dem for mulighederne for deres familier på Lolland.
 • At sikre uddannelsesmuligheder efter endt folkeskole eller let transport til det nærmeste uddannelsescenter.
 • At gøre det attraktivt at bo på landet, via mulighed for direkte indflydelse på borgerdrevne landsbyklyngesamarbejder.
 • Udvikling af nye boformer som fx fælles boligområder ved nedlagte gårde, det kan fremmes ved at give tilskud til renovering af boliger til flerfamilies huse. 
 • Danskerne flytter ikke for arbejde. Vi flytter for det gode liv. Vi vil skabe et Lolland, hvor man flytter til for naturen, kunsten og livet. 
 • Folk flytter til Lolland for at få et større hus og fred – de bliver her på grund af de mennesker de møder.

7.   Udvikling af Lollands potentialer, på kort sigt

Mål: Venstre Lolland vil udvikle potentialerne blandt lollikkerne ved at gøre det let at være borger og drive virksomhed i vores kommune her og nu. 

Hvordan?

 • Borgerinitiativer skal i fokus – borgerne skal inddrages tidligt i udviklingsprocesser og det skal være let for alle at følge med i de politiske beslutninger og kunne finde relevante referater for sager der optager dem. 
 • Vi vil styrke kommunikationen til borgerne, da den rette kommunikation er afgørende for om indsatser lykkes. 
 • Vi vil styrke sammenholdet mellem virksomheder, borgere og kommunen.
 • Vi ønsker at tage initiativ til ”byrådskaffe”, hvor borgere kan møde byrådet hver måned. Det vil skabe en bedre dialog og en mere gensidig forståelse.
 • Vi skal reducere sagsbehandlingstiden for virksomheder og borgere. Både dem der allerede har rod her og dem der ønsker at flytte til kommunen.
 • Vi vil oprette en hotline eller et virtuelt mødested for virksomheder og borgere, der har en god idé til kommunens udvikling. JA-kontoret.
 • Vi vil oprette en hotline til det, der driller. Når borgerne oplever gener i hverdagen, bør de kunne ringe ind, så kommunens dygtige medarbejdere kan afhjælpe problemet hurtigst muligt. 

Mere end en dråbe i havet

Venstre Lolland går til valg på at skabe et nyt og bedre Lolland, hvor vi som individer blomstrer på et fundament af frihed, frisind og fællesskab.

Vores valgprogram viser, hvordan en indsats på et område kan sprede sig som ringe i vandet og få positiv indvirkning på et andet. 

Du kan ikke sige erhverv uden at sige skoler. Du kan ikke sige skoler uden at sige kultur og fritid. Du kan ikke sige kultur og fritid uden de ældre og folkesundhed. Og du kan ikke sige bosætning uden at tænke det hele ind.

Venstre Lolland vælger vejen mod vækst og udvikling, hvor idéer og initiativer tænkes sammen og bliver helhedsorienterede indsatser.

Vi kan udvikle Lolland og øerne – og vi gør det sammen!